Saltar al contenido

plesk – Bind DNS rate-limit and values for responses-per-second

Debéis de ejecutar esto via ssh, para solucionar este problema

iptables -A INPUT -p udp -m udp --dport 53 -m recent --set --name dnslimit --rsource
iptables -A INPUT -p udp --dport 53 -m recent --update --seconds 60 --hitcount 11 --name dnslimit -j DROP